...

Disclaimer

AdaOnline.NL Disclaimer
2022

AdaOnline is een onderdeel van Supermarkt ADA voorde gegevens klik hier. Hierna te noemen: AdaOnline.NL

Wij van team AdaOnline.NL hebben deze website zorgvuldig ontwikkeld en samengesteld de opgenomen informatie is zorgvuldig betracht, de informatie vanuit deze website is slechts informerend. AdaOnline.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via de website verkregen .

Daarnaast geven wij van AdaOnline.NL geen garantie dat de informatie op de website altijd en te allen tijde actueel, volledig, juist en compleet is en dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het bezoeker gewenst doel, vervolgens kan ieder moment de informatie gewijzigd worden door AdaOnline.NL

De website heeft links die aangebracht zijn naar webistes van derden, dan betreffen dat websites waarvoor AdaOnline.NL op geen enkel wijze verantwoordelijk is. AdaOnline.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat AdaOnline.NL de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.